Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Forening for autoimmune leversykdommer

Vedtektene er sist endret på styremøte 11.09.2015 etter fullmakt fra årsmøte 24.10.2014.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Forening for autoimmune leversykdommer, som kan forkortes FAL.
Foreningen ble stiftet 08.02.2013 og er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 911 577 704.

§ 2 Formål

Foreningen er landsomfattende med formål å dele kunnskap om de autoimmune leversykdommene autoimmun hepatitt (AIH), primær biliær cirrhose (PBC) og primær skleroserende cholangitt (PSC), samt iverksette tiltak som kan hjelpe berørte.

Foreningen skal også være en interessepolitisk aktør som fremmer medlemmene sine interesser.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Foreningen er til for pasienter og pårørende av autoimmun hepatitt, primær biliær cirrhose og primær skleroserende cholangitt, samt andre med interesse for disse sykdommene.
Medlemskapet er frivillig, og medlemmer må betale den medlemskontingent som til enhver tid bestemmes av årsmøtet. Minimum kr 50,-. Fra årsmøtet 2017 er medlemsavgift for
samtlige medlemmer kroner 50,-.

Medlemmer med diagnosene autoimmun hepatitt, primær biliær cirrhose, primær skleroserende cholangitt, og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer nasjonalt,
regionalt og lokalt.

Hvert betalende medlem i et familiemedlemskap regnes som individuelt medlem.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Foreningen er demokratisk og alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, talerett og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og strykes som
medlem av foreningen dersom betaling har uteblitt i mer enn to år. Strykes et medlem, kan det tas opp igjen når skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon av faktiske utgifter.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen
utgangen av august måned.

Årsmøtet kalles inn av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste med forslag til behandling skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje med fullmakt.

Styret er ansvarlig for å legge frem årsmelding, revidert regnskap og budsjett på årsmøtet for godkjenning.

Det skal velges en uavhengig revisor på årsmøtet.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Årsmøtet skal vedta en handlingsprogram.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av Forening for autoimmune leversykdommer (FAL).

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 11 Årsmøtes oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) sin årsmelding
 2. Behandle Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) sitt regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) sitt budsjett
 6. Velge
  1. Leder og nestleder
  2. PR-ansvarlig og styremedlemmer

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styres bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen skal ledes av et styre på minimum 5, og maksimum 12 medlemmer.

Styret er høyeste organ mellom årsmøtene. Styret gis myndighet til å konstituere seg selv.
Styret velger leder, økonomiansvarlig og sekretær på første styremøte etter generalforsamlingen. Valget er for ett år, frem til neste årsmøte.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtebestemmelser
 2. Oppnevne ved behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) sin økonomi i henhold til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Representere Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) utad

Styret skal holde møte når ledelsen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

§ 14 Grupper/avdelinger

Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) sitt årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelingen/gruppen kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjenning.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtekter skal bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Forening for autoimmune leversykdommer kan bare behandles på et ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere. Ved oppløsning av FAL tilfaller foreningens midler Leverforeningen.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene og vedtektsendring, jfr.§15.