Dekning av tannlegeutgifter

Dekning av tannlegeutgifter

Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling for visse diagnoser og tilstander. Det er en egen liste for sjeldne medisinske tilstander som gir rett til dekning av tannlegeutgifter. Autoimmun leversykdom står ikke på denne listen. I tillegg til gruppen med sjeldne medisinske tilstander er det 14 andre stønadsgrunnlag i folketrygdloven for dekning av tannlegeutgifter. Ikke alle grunnlagene er like relevante for personer med autoimmun leversykdom. Nedenfor omtales noen av grunnlagene.

Folketrygdloven

Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.

Den gis stønad etter denne når infeksjonsforebyggende behandling er viktig for å hindre infeksjonsspredning fra munn/kjeve/tenner. Det avgjørende er om slik infeksjon kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for deg på grunn av din leversykdom. Din tilstand og risikovurdering må være dokumentert fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende behandlingen starter.

Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Periodontitt vil normalt ikke ha sammenheng med autoimmun leversykdom. Periodontitt er en diagnose som i seg selv kan gi rett til dekning av tannbehandling. Det som dekkes er systematisk behandling av marginal peridontitt/periimplantitt som har til formål å oppnå infeksjonskontroll.

Hypersalivasjon (munntørrhet)

Har du på grunn av munntørrhet fått økt kariesaktivitet (tannråte) og det har ført til skade på tennene med vesentlig forringelse av din tannhelse, vil utgiftene til tannbehandling delvis dekkes. Men du må ta en spyttprøve hos tannlegen og den må vise tall for munntørrhet som er tilstrekkelig lav.

Munntørrheten skal i utgangspunktet observeres over ett år før du kan få stønad. Foreligger det svært høy kariesaktivitet og svært lav spyttproduksjon, kan du få dekket utgifter uten å måtte vente ett år. Årsaken til munntørrhet vil ofte være bivirkninger av medisiner. Er det tilfelle for deg bør du ha med en bekreftelse fra lege til tannlegen. Ofte vil også dette fremgå av pakningsvedlegget til medisinen. Da kan du også vise frem det til tannlegen.

Tannlegens rolle

Det tannlegen som har hovedansvaret for å vurdere om vilkårene for dekning av tannlegeutgifter er oppfylt. Det er takstene i folketrygdloven som bestemmer hvor mye som dekkes. Privatpraktiserende tannleger bestemmer selv prisen på behandlingen. Denne kan være høyere enn taksten i folketrygdloven. Det betyr at har tannlegene høye priser vil mindre av behandlingen dekkes.

Fra 2021 må du gå til en tannlege som har avtale med Helfo om direkte oppgjør for å få utgifter dekket av folketrygden. Tannleger med avtale sender regning til Helfo på det folketrygden skal dekke og du betaler det resterende til tannlegen.

Tannhelsetjenesteloven

Etter tannhelsetjenesteloven vil de som er innvilget langtidsopphold (minst 3 mnd.) på sykehjem eller annen kommunal institusjon ha rett til gratis tannhelsetjenester gjennom den offentlige tannhelsetjenesten så lenge oppholdet varer. Det samme gjelder for de som har mottatt hjemmesykepleie sammenhengende i minst 3 måneder.

Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen).

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven–5-6–5-6-a-og–5-25–undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade/smt-listen#abc

Legg igjen en kommentar