Legemidler på resept

Mange legemidler er kun tilgjengelig på resept. De reseptpliktige legemidlene gis på blå eller hvit resept. For legemidler på blå resept dekker staten hele eller deler av kostnaden.

Hvilke legemidler er tilgjengelig i Norge?

Hovedregelen er at legemidlet må være markedsført i Norge for at det skal kunne skrives ut på resept. Så kan lege kan søke om godkjenningsfritak for legemiddel som ikke er markedsført. Refusjon på blå resept gjelder i utgangspunktet kun for legemidler som er godkjent i Norge. Legen som skriver ut legemidlet kan på vegne av pasienten søke HELFO om dekning av utgifter også for legemidler som ikke er godkjent.

Hva avgjør om et legemiddel er på blå resept?

Det er krav om at sykdommen er av en viss alvorlighet og varighet. Det gjøres også en kost/nytte vurdering. Det sentrale spørsmålet her er om kostnadene for legemidlet står i forhold til effekten av behandlingen. Er disse kriteriene oppfylt innvilges legemidlet forhåndsgodkjent refusjon på blå resept. Dette gjelder for legemidler som har fått godkjent markedsføringstillatelse for den aktuelle bruken. Det siste betyr at det på forhånd er bestemt hvilke tilstander som gir rett til å få legemidlet på blå resept.

Hva når legemidlet ikke er forhåndsgodkjent for den aktuelle tilstanden?

Gjennom lege kan det søkes om individuell refusjon for legemiddel som ikke er forhåndsgodkjent på blå resept for den aktuelle diagnosen. I noen tilfeller må søknaden komme fra spesialist på området eller lege ved offentlig sykehus. Det gjelder blant annet når legemidlet ikke er markedsført i Norge og for A og B preparater.
Før det innvilges refusjon på individuelt grunnlag skal forhåndsgodkjente legemidler være forsøkt. Legen må dokumentere at det foreligger tungtveiende medisinske hensyn til at forhåndsgodkjente legemidler ikke kan benyttes. Det vil typisk være på grunn av alvorlige bivirkninger eller manglende effekt.

Synonympreparater

Finnes det flere legemidler med samme virkestoff dekker staten den rimeligste. Har legen på resepten skrevet navnet på et mer kostbart legemiddel, for eksempel det originale legemidlet, skal apoteket tilby den rimeligste. Velger du å kjøpe det legen har skrevet må du selv dekke mellomlegget. Dette gjelder selv om du har frikort.

H-resept

Noen legemidler skal dekkes av helseforetakene. Det er legemidler som er en del av sykehusbehandlingen og hvor behandling fortsetter utenfor sykehuset. Dette heter H-resept.
H-resept brukes når start, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten eller når inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten eller inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i hovedsak kun finnes hos spesialisthelsetjenesten.

Hvilke legemidler som omfattes står her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814#KAPITTEL_1

H-resept skrives ut av sykehusleger ved offentlige sykehus, sykehusleger ved private sykehus som har avtale med det offentlige og noen private avtalespesialister som er godkjent av det offentlige. Alle apotek leverer ut H-resept. I tillegg til H-resept er det legemidler som administreres direkte av sykehuset. Det er ikke egenandel på legemidler på H-resept. Sykehuset skal dekke hele kostnaden.

Legemidler på hvit resept

Hvit resept betyr at hele utgiften må betales av brukeren. Etter folketrygdloven § 5-22 er det mulig å søke om bidrag til dekning av utgifter til medisin på hvit resept. Men kun for de som har fått godkjent bidrag for samme legemiddel fra 2017 – 2020. Bidraget utgjør 90 % av de utgiftene som overstiger 1971 kroner.

Legg igjen en kommentar