Forskningsprosjekt om det å ha dårlig råd

OsloMet – storbyuniversitetet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som vi er medlem av, er med i referansegruppa til forskningsprosjektet «EUROSHIP». Dette er et prosjekt som gjennomføres ved Institutt for sosialfag ved OsloMet – storbyuniversitetet og som er en del av et europeisk forskningsprosjekt.

Prosjektet ønsker å utforske hva som må til for å sikre at alle skal kunne leve de livene de ønsker og ha innflytelse i saker som oppleves som viktige for dem, og at alle i samfunnet skal kunne leve som fullverdige medlemmer av samfunnet.  

OsloMet vil gjerne komme i kontakt med mennesker som lever med dårlig råd, med ulik bakgrunn og erfaringer knyttet til kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonshemminger og omsorgsansvar. De ønsker å snakke med omtrent 30 personer til sammen, fordelt på tre aldersgrupper:

  • eldre på 70 – 75 år (født rundt 1945-1950)
  • voksne i arbeidsfør alder, 40 – 45 år (født rundt 1975-1980)
  • unge voksne mellom 25 og 30 år (født rundt 1990-1995)

Forskningsprosjektet vil utvikle anbefalinger til politikere og byråkratiet basert på det vi lærer fra deg og de andre vi snakker med om erfaringer med å leve med dårlig råd.  

Det er viktig for oss som representerer funksjonshemmede og kronisk syke at noen av personene som intervjues har denne erfaringsbakgrunnen, i tillegg til erfaringer med å leve med dårlig råd.

Intervjuene har som mål å dokumentere erfaringer fra personer som sliter med å få endende til å møtes. De handler om folk sine livserfaringer rundt utdanning, familie, arbeid, bolig, fritid, og erfaring med sosiale tjenester og offentlige myndigheter.

Tilsvarende intervjuer gjennomføres i seks andre europeiske land. Kunnskapen vi får vil vi bruke til å gi anbefalinger om hvordan alle kan sikres muligheter til fullverdig deltakelse i samfunnet. Disse anbefalingene skal vi formidle til politikere og embetsverk på nasjonalt og europeiske nivå.

Ta gjerne kontakt med OsloMet for en uforpliktende samtale, hvis du er interessert i å delta i prosjektet.

Telefon eller SMS: tlf. 93891076

E-post: euroship@oslomet.no

Legg igjen en kommentar